Usprawnianie kondycji fizycznej

Niezależnie od roli, jaką brak aktywności odgrywa w utrzymywa­niu się przewlekłego bólu, brak ruchu prowadzi również u większo­ści ludzi do znacznego obniżenia kondycji fizycznej. Nawet wtedy kiedy poziom bólu jest niski i pacjenci bez przeszkód mogliby po­wrócić do normalnego stylu życia, rzadko tak się dzieje. Przyczyna tego tkwi w obawie, że chociaż teraz ból jest znośny, to zwiększy się on natychmiast po rozpoczęciu jakiejkolwiek aktywności. I nie mó­wimy tutaj wyłącznie o ćwiczeniach wykonywanych z wigorem, na­stawionych na poprawę kondycji fizycznej, takich jak gimnastyka czy inne działania usprawniające. Nawet tak pozornie bezpieczne czynności, jak poranna toaleta lub ubieranie się, w oczach pacjenta mogą stać się potencjalnym zagrożeniem. Dlatego też do wszystkich bez wyjątku czynności powinno się podchodzić z zachowaniem wspomnianej wcześniej reguły stopniowego ich dynamizowania.

Generalnie można mówić o trzech podstawowych kategoriach aktywności fizycznej.

  1. Pierwsza obejmuje codzienne czynności związane z utrzyma­niem higieny, prace domowe, chodzenie na zakupy itp.
  2. W drugą włączone są ćwiczenia mające na celu osiągnięcie stanu relaksacji i spokoju, zarówno ciała, jak umysłu.
  3. Trzecia kategoria to celowa aktywność zmierzająca do popra­wy kondycji i zwiększenia wytrzymałości. Szczególna uwaga powin­na być skupiona na wzmocnieniu mięśni i przywróceniu im ela­styczności. Ważne jest też wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych mających na celu usprawnienie określonych grup mięśni, które na skutek braku ruchu uległy osłabieniu. Tego typu ćwiczenia mogą być wykonywane samodzielnie przez pacjenta lub we współpracy z fizykoterapeutą.

Każdy rodzaj wymienionych ćwiczeń jest równie ważny dla popra­wy kondycji i na skutek przerwania zależności pomiędzy aktywno­ścią i nasilaniem się bólu pozwala na złagodzenie przewlekłego bólu.

Strategie przedstawione w dalszej części tego rozdziału odnoszą się w równej mierze do wszystkich trzech rodzajów aktywności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.