Archive for the ‘Przewlekły ból i leki’ Category

Inne lekarstwa w domowej apteczce

Jakkolwiek zajmowaliśmy się środkami przeciw­bólowymi, trzeba również pamiętać o innych lekach, przyjmowa­nych przez pacjentów z przewlekłym bólem. Mowa tutaj o lekar­stwach przeciwzapalnych, zmniejszających napięcie mięśni, lekach uspokajających i przeciwdepresyjnych. W wypadku chorób zwyrod­nieniowych, jak reumatoidalne zapalenie stawów, leki te są bardzo skuteczne w leczeniu objawów. Lekarstwa należące do każdej z tych grup mają swoje zalety. […]

Obniżanie dawki

Kiedy twój ból się unormował, to znaczy nie odczuwasz gwałtow­nych zmian w jego natężeniu, możesz zacząć stopniowo zmniejszać ilość zażywanego lekarstwa. I znów będziesz dokonywał tego w spo­sób wolny i systematyczny, stosując przy tym zasadę ?małych kro­ków”, która jak pamiętasz z rozdziału 5., była przydatna do zwięk­szenia poziomu aktywności fizycznej. Tak więc twój wyjściowy poziom […]

Branie leków według ustalonego wcześniej planu

Po ustaleniu liczby tabletek, jaką będziesz brał każdego dnia, przyszedł czas na zmianę sposobu ich zażywania. Zamiast połykać je wtedy, kiedy ból staje się nie do wytrzymania, jak to robiłeś do tej pory, będziesz je brał teraz w regularnych odstępach czasu i ści­śle określonych godzinach. Sygnałem dla ciebie będzie więc zegar, a nie rosnący ból. […]

Kontrola ilości zażywanych leków

Na tym etapie skrupulatnie zapisuj ilość pobranych leków i po­ziomy odczuwanego bólu, dokładnie w taki sam sposób. Następnie, po okresie przynajmniej jednego tygodnia prowadzenia zapisów, policz liczbę tabletek, jakie wziąłeś w ciągu tego czasu. Powiedzmy, że w ciągu pierwszego dnia wziąłeś 4 tabletki, drugiego dnia aż 8, w ciągu trzeciego dnia tylko 3, czwartego dnia […]

Zmiana sposobu brania: wszystko się kręci wokół zegara

W wypadku przewlekłego bólu najlepszą metodą zażywania le­ków jest przyjmowanie ich w regularnych odcinkach czasu. Tak więc moment zażycia tabletki zależeć będzie od wskazówek zegara, a nie, jak to powszechnie się dzieje, od zmian w natężeniu bólu. Problem, jaki powstaje, kiedy ból decyduje o momencie zażycia lekarstwa, jest taki, że ludzie czekają do chwili, kiedy […]

Próby uśmierzenia bólu za pomocą leków

Moment, kiedy pacjent sięga po tabletkę, dyktowany jest z regu­ły poziomem bólu, jaki odczuwa. Bywa, że stara się on przetrzymać ból i dopiero kiedy ból staje się tak silny, że pacjent nie jest w stanie więcej wytrzymać albo wydaje mu się, że za chwilę moment taki na­stąpi, sięga on po lekarstwo. Pytany, dlaczego tak właśnie […]

Leki przeciwbólowe: zalety i wady

Pozytywna rola środków przeciwbólowych w kontroli ostrego bó­lu jest niezaprzeczalna. Usuwają one dolegliwość szybko i skutecz­nie. Co więcej, kiedy przyczyna takiego bólu została wyeliminowa­na, nie ma powodów do dalszego ich stosowania, a tym samym do obaw związanych z działaniami niepożądanymi. Niestety, w wypadku bólu przewlekłego sprawa wygląda zupeł­nie inaczej. Niektóre osoby cierpiące na taki ból […]

Przewlekły ból i leki

Na przewlekły ból składa się wiele przyczyn, dlatego też lecze­nie powinno uwzględnić szeroki zakres biologicznych, psychologicz­nych i społecznych czynników, które odgrywają rolę w jego utrzy­mywaniu się. Z konieczności także farmakologiczne leczenie musi się znacznie różnić od stosowanego przy bólu ostrym. Jeśli chcemy, aby stosowanie środków przeciwbólowych było skuteczne, powinni­śmy je włączyć do wielowymiarowego programu uwzględniającego […]