Archive for the ‘Techniki wizualizacyjne’ Category

Jak pokonać przeszkody

Jak wcześniej wspomniałem, w momencie bardzo silnego bólu trudno jest czasami zebrać myśli, nie mówiąc o relaksacji albo sto­sowaniu technik wizualizacyjnych. Mogę zasugerować dwa sposoby, które pozwolą ci na poradzenie sobie z tym problemem. Po pierwsze, staraj się praktykować te metody, kiedy ból jest w miarę łagodny. Dobrą okazją będzie gorąca kąpiel w wannie albo […]

Sugestie i sygnały hipnotyczne

Jedną rzeczą jest uzyskanie ulgi od bólu w stanie hipnozy, zupeł­nie inną przeniesienie sugestii narzuconych sobie w hipnozie do ży­cia codziennego. Sugestie hipnotyczne to informacje przekazane do mózgu w stanie hipnozy, dotyczące tego, co będziesz czuł albo robił po wyjściu z tego stanu. Inaczej mówiąc, są one jakby przedłuże­niem stanu hipnozy. Hipnotycznymi sugestiami lub sygnałami […]

Autohipnoza

Różnice pomiędzy technikami wizualizacyjnymi i autohipnozą nie są wyraźnie określone i nie poświęcimy wiele czasu na dokładne ich analizowanie. Krótko mówiąc, hipnoza wydaje się znacznie głęb­szą formą relaksacji niż ta, której doświadczasz, stosując techniki wizualizacyjne. W czasie takiego stanu relaksacji twoja uwaga jest bardzo wyostrzona i skupiona na szczególnym aspekcie rzeczywisto­ści. Poza tym w hipnozie, […]

Przetworzenie reakcji na ból

W trzeciej strategii będziesz zwracał uwagę na fizyczne wyobra­żenia bólu, jakie spontanicznie pojawiają się w twoim umyśle w re­akcji na niego. W czasie wyjątkowo silnego bólu głowy możesz użyć do jego opisu na przykład takiego sformułowania: ?czuję się, jak­bym miał głowę ściśniętą w imadle”. Innym razem, określając ból w plecach, możesz powiedzieć: ?to tak jakby […]

Przetworzenie bodźca bólowego

Druga strategia sprowadza się do wytworzenia w umyśle obrazu reprezentującego twój ból, a następnie, po wprowadzeniu się w stan relaksacji, do zmiany tego obrazu tak, żeby ból stał się do zniesienia albo całkowicie zniknął. Możesz również spróbować narysować swój ból, używając kolorowych kredek, pomoże ci to uzyskać wyraźniej­szy jego obraz, nad którym będziesz potem pracował. […]

Zmiana kontekstu

Pierwsza z tych strategii polega na użyciu wyobraźni w celu zmia­ny okoliczności lub kontekstu, w jakich doznajesz bólu. W tej strate­gii chodzi głównie o zmianę znaczenia bólu na bardziej pozytywne. Stosując ją, zamiast negować istnienie bólu, starasz się zmodyfiko­wać sytuację, w której go doznajesz. Rezultatem takiego działania jest wyobrażenie sobie nowego powodu, dla którego odczuwasz […]

Koncentracja na bólu

Nazwałem te sposoby paradoksalnymi, ponieważ o ich skutecz­ności decydują zachowania, które wydają się zaprzeczać zdrowemu rozsądkowi. Zamiast uciekać od rzeczywistości, jak to robiłeś po­przednio, będziesz się teraz na niej koncentrował. Prawdopodobnie przeważnie z trudem udaje ci się nie myśleć o swoim bólu, myślenie o nim jest bowiem automatyczną reakcją na jego pojawienie się. Chciałbym jednak, […]

Rozpraszanie uwagi

Jedną z istotnych właściwości bólu jest to, że potrafi on niekie­dy całkowicie pochłonąć naszą uwagę. W sytuacji bólu ostrego, któ­ry spełnia funkcję sygnału alarmowego, taka właściwość jest z re­guły czymś pożądanym. Aby bowiem ból mógł ostrzec nas przed grożącym niebezpieczeństwem, musi on szybko przyciągnąć naszą uwagę. Przewlekły ból również posiada zdolność angażowania uwa­gi, chociaż nie […]

Techniki wizualizacyjne

Pożytek z przedstawionych w tym rozdziale technik kontroli bó­lu może być ograniczony jedynie brakiem wyobraźni niektórych pa­cjentów. Mowa jest tutaj o metodach wizualizacyjno-wyobrażeniowych i autohipnozie. Metody te, obok relaksacji, należą chyba do najbardziej skutecz­nych w kontrolowaniu przewlekłego bólu. Umożliwiają one bezpo­średnią komunikację umysłu z ciałem. Za ich pomocą twój umysł może wydać ciału polecenie rozpoczęcia […]