Archive for the ‘Więcej nie znaczy lepiej’ Category

Oddziaływanie na umysł

Chcę zakończyć ten rozdział omówieniem jeszcze jednej formy terapii, mianowicie leczenia psychiatrycznego. Większość psychia­trów ma zupełnie odmienne podejście od prezentowanego tutaj. Za­miast kierować swoją uwagę na skargi pacjenta, zwykle mają oni tendencje do szukania domniemanej psychicznej przyczyny prze­wlekłego bólu. Wielu psychiatrów wierzy, iż pacjent z przewlekłym bólem przetwarza swój wewnętrzny konflikt w formę fizycznej dole­gliwości. […]

Stymulacja nerwów

Stymulacja nerwów jako metoda kontroli bólu może być inwa­zyjna lub nie. Najbardziej popularną nieinwazyjną metodą jest tak zwana przezskórna elektryczna stymulacja. Dwie albo cztery elek­trody przymocowane są za pomocą plastra w bolesnym miejscu lub jego pobliżu. Elektrody połączone są z zasilanym baterią urządze­niem emitującym prąd o niskim napięciu. Pacjent może dowolnie regulować poziom elektrycznej stymulacji […]

Fizykoterapia

Fizykoterapia obejmuje cały szereg różnorodnych metod lecze­nia, od okładów zimnych do ciepłych, od metod pasywnych do ak­tywnych, od takich, które wymagają ruchu, do tych, w których bez­ruch jest wskazany. W jej zakres włączone są różnego rodzaju zabiegi: masaż, ćwiczenia zwiększające ruchomość stawów, ćwicze­nia wodne, naciąganie, ultradźwięk, elektryczne stymulacje, tre­ning usprawniający postawę i poruszanie się i […]

Zabiegi fizyczne

Najprzeróżniejszych metod zabiegów fizycznych jest tak dużo, że trzeba by osobnej książki, aby je wszystkie szczegółowo opisać. Jed­nym pomógł chiropraktyk, inni chwalą sobie masażystów od siatsu, dla niektórych najlepszy jest terapeutyczny dotyk. Wybór jest na­prawdę bogaty. Jeśli te formy leczenia sprawiają, że czujesz się le­piej, powinieneś oczywiście z nich korzystać. Będę się znów powta­rzał, ale […]

Igły i zastrzyki

Operacje nie są jedynymi inwazyjnymi metodami stosowanymi do kontroli bólu. Nakłuwanie pacjenta różnymi igłami w celu kon­trolowania albo zlikwidowania dolegliwości jest jeszcze inną formą terapii stosowanej przez wiele specjalności. Najbardziej znaną w do­bie obecnej metodą nakłuwania jest akupunktura, opierająca się na starożytnej chińskiej teorii głoszącej, że choroby wynikają z nad­miernego kumulowania się energii w ciele. […]

Alfabet leczenia

Już jesteś świadomy, na co powinieneś zwracać uwagę, wybiera­jąc określoną metodę kontroli bólu; zobaczmy zatem, co jest obec­nie dostępne na rynku. Krótkie z konieczności przedstawienie me­tod pozwoli ci, mam nadzieję, na zorientowanie się, co każda z tych metod ma do zaoferowania, i ułatwi decyzje w wyborze, jeśli się na którąś z nich zdecydujesz. Operacje Ludzie […]

Trochę ostrożności nie zawadzi: angażuj się z umiarem

1. W przeciwieństwie do przedstawionego w tej książce progra­mu, większość dostępnych form leczenia przewlekłego bólu nie sto­suje wielowymiarowego podejścia uwzględniającego każdy aspekt życia pacjenta. A to dlatego iż w przeważającej większości są to me­tody nastawione na leczenie ostrego bólu. Aby zlikwidować ostry ból, należy wyeliminować jego przyczynę, która zazwyczaj da się do­kładnie sprecyzować; może to […]

Więcej nie znaczy lepiej

Kluczem do życia z przewlekłym bólem jest przyswojenie sobie metod kontrolowania go i niedopuszczenie do poddania się jego dyk­tatowi. Ponieważ jest to tak skomplikowany fenomen, leczenie bólu wymaga wielowymiarowego programu, który uwzględni wszystkie jego przyczyny oraz aspekty życia pacjenta, a zwłaszcza ścisły zwią­zek ciała i umysłu. Takie podejście wymaga czasu. Tymczasem zbyt wielu ludzi, zdesperowanych […]