Wiara w szybkie uzdrowienie

Sposoby leczenia bólu w dużym stopniu zależą od uwarunkowań kulturowych i rozwoju wiedzy medycznej. W zachodniej kulturze postęp medycyny przyzwyczaił nas do szybkiej skuteczności. Wy­tworzyła się w nas pewnego rodzaju postawa ślepej ufności w magię pigułki i medycznej techniki. W razie choroby na ogół oczekujemy natychmiastowego wyleczenia. Coraz mniej czasu poświęcamy na zastanowienie, co my sami moglibyśmy zrobić w celu poprawy zdro­wia. Po udaniu się do lekarza zwykle mamy nadzieję, że opuścimy jego gabinet wyleczeni, a przynajmniej z receptą w ręku. Bardzo często, w razie nagłych przypadłości, tak się dzieje. Jednak w przy­padku długotrwałego bólu pokładanie nadziei w medycznym mode­lu choroby, który rozwiązuje problemy zdrowotne za pomocą le­karstw i zabiegów, powoduje rozczarowanie i wzrastającą frustrację pacjentów. Ufając temu modelowi, pacjenci zwracają uwagę jedy­nie na fizyczny aspekt swojego bólu, na którym koncentruje się le­czenie. Natomiast zaniedbuje się takie aspekty, jak emocje, myśle­nie i zachowania z nim związane. Wiadomo bowiem, że wielu pacjentów jest zupełnie nieświadomych swoich kulturowych oczeki­wań i wiary w to, że medycyna ma rozwiązanie na wszystko. Polega­jąc wyłącznie na tradycyjnym rozumieniu bólu, pacjenci zaniedbu­ją możliwość bliższego przyjrzenia się tym wszystkim czynnikom w ich życiu, które odgrywają rolę ważniejszą w doświadczeniu z bó­lem niż uraz fizyczny lub choroba. Dlatego też z konieczności w książce tej będzie się przewijać w różnych kontekstach myśl, że przy braku określonej przyczyny nie ma absolutnie skutecznej me­tody wyeliminowania przewlekłego bólu. Znane są jednak techni­ki, które, stosowane regularnie, mogą przynieść zadziwiające rezul­taty. Celem leczenia przewlekłego bólu powinno być usprawnienie funkcjonowania, a nie pogoń za całkowitym pozbyciem się dolegli­wości, które może nie nastąpić. Jak przekonało się wielu pacjentów przed tobą, w miarę jak zwiększało się ich uczestnictwo w życiu, ból stawał się znośniejszy.

W książce tej opisywane są metody, których celem jest właśnie takie usprawnienie funkcjonowania. Nie przynoszą one szybkiej po­prawy, terapia taka może potrwać nawet parę miesięcy. Dlatego po­winieneś uzbroić się w cierpliwość, która w końcu zostanie nagro­dzona znacznym złagodzeniem twojego bólu i związanego z nim cierpienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.