Leczenie depresji

Jeśli do tej pory nie brałeś leków przeciwko depresji, to może warto, żebyś spróbował. Musisz jednak pamiętać, że chociaż wielu pacjentów z przewlekłym bólem dzięki nim doświadcza zdecydowa­nej poprawy, to nie wszystkim one pomagają. Jak wszystkie leki, ma­ją one również działania niepożądane, przez wielu ludzi źle tolerowa­ne. Jeśli zdecydowałeś się spróbować, znajdź lekarza, który ma doświadczenie w przepisywaniu ich do kontroli przewlekłego bólu. Zazwyczaj zaczyna się od zażywania niskiej dawki, a następnie stop­niowo się ją zwiększa. Celem powinno być takie dopasowanie dawki, abyś osiągał maksimum efektów przy minimum działań niepożąda­nych. Zwykle jednak pacjenci biorą najwyższą dawkę, którą mogą tolerować bez odczuwania zbyt dużych skutków niepożądanych.

Najlepsze rezultaty osiąga się, jeśli zażywanie środków przeciw­ko depresji połączone jest ze stosowaniem metod i strategii wielo­wymiarowego programu kontroli bólu, który uwzględnia różne aspekty życia, a nie wyłącznie tylko aspekt somatyczny. Pacjenci źle tolerujący lekarstwa mogą, stosując ten właśnie program, przy od­powiednim zaangażowaniu osiągnąć takie same rezultaty, i to bez żadnych działań niepożądanych. Skuteczność tych metod ma swoje źródło w ich zdolności do wywoływania zmian w chemicznej gospo­darce organizmu. Najlepsze rezultaty uzyskasz, jeśli uda ci się osią­gnąć odpowiednią kombinację, w której lekarstwa będą uzupełniać zmiany, jakich dokonujesz w stylu życia.

Jak bardzo skuteczny może być taki program w zmianie pozio­mów substancji chemicznych w organizmie, wyraźnie pokazuje na­stępujący eksperyment.

Pacjenci znajdujący się w szpitalu z powodu poważnej depresji dostali od lekarzy polecenie, aby przez jeden dzień byli bardziej ak­tywni. Personel nadzorujący ten eksperyment robił wszystko, aby wyrwać tych pacjentów z charakterystycznego dla osób cierpiących na depresję stanu przygnębienia i apatii. Aby mogli oni zapomnieć na jakiś czas o swoim stanie, pacjenci zostali włączeni w wypełniony różnymi zajęciami program. Pomimo początkowych oporów zgodzili się oni na czynne w nim uczestnictwo. Przed rozpoczęciem każdemu zmierzono poziom znanych nam już endorfin. Drugiego pomiaru do­konano pod koniec dnia, po zakończeniu programu. Ten drugi po­miar wykazał znacznie wyższy poziom endorfin od pierwszego. Pa­cjenci donosili również, że ich samopoczucie uległo poprawie. Tak więc, w ciągu zaledwie jednego dnia, zmiany w zachowaniu spowodo­wały wyraźne zmiany w chemicznej równowadze organizmu i w efek­cie poprawę samopoczucia. Eksperyment ten jest jeszcze jednym do­wodem potwierdzającym prawdziwość stwierdzenia, że jeśli chcesz się czuć w określony sposób, postępuj, jakbyś się już tak czuł. A w odniesie­niu do życia w ogólności, jeśli chcesz być szczęśliwy, zachowuj się tak jak ci, którzy czują się szczęśliwi.

U większości z nas samopoczucie poprawia się, jeśli robimy coś przyjemnego, coś, co pozwala nam zapomnieć o troskach i proble­mach. Spotkanie przy kawie ze znajomymi pozwala zapomnieć o trudnościach w pracy. Gra w tenisa, chociaż fizycznie wyczerpują­ca, ma niejednokrotnie zbawienny wpływ na naszą psychikę. Jeśli więc aktywność, nawet krótkotrwała, ma tak duży wpływ na nasze samopoczucie, pomyśl, jak wspaniale byś się czuł, gdyby udało ci się utrzymać taki nawyk przez dłuższy czas. Ponieważ to, o czym tu­taj mówię, dotyczy zmian zachowania, nie należy zapominać o be­hawioralnej strategii stopniowego zwiększania aktywności od po­ziomu początkowego, kiedy takie przyjemne zajęcia ruchowe są wykonywane. Łatwo jest bowiem zapomnieć o dostosowywaniu ak­tywności fizycznej do własnych możliwości, zwłaszcza kiedy wyko­nujemy ją z przyjemnością.

Aby pokonać depresję, musisz też, za pomocą metod przebudowy poznawczej, starać się zmienić negatywne myślenie, które zwykle na- siła się wraz z obniżaniem nastroju. Odczuwany ból często jest tak sil­ny i obezwładniający, że ludziom udaje się przekonać samych siebie przez negatywną mowę wewnętrzną, że ich sytuacja już nigdy nie ule­gnie poprawie. Tego typu myślenie może i powinno być zmodyfikowa­ne przez strategie opisane w poprzednich rozdziałach. Zastosowanie takich poznawczych strategii w połączeniu z behawioralnymi jest chyba najskuteczniejszą metodą na uwolnienie się od depresji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.