Inne lekarstwa w domowej apteczce

Jakkolwiek zajmowaliśmy się środkami przeciw­bólowymi, trzeba również pamiętać o innych lekach, przyjmowa­nych przez pacjentów z przewlekłym bólem. Mowa tutaj o lekar­stwach przeciwzapalnych, zmniejszających napięcie mięśni, lekach uspokajających i przeciwdepresyjnych. W wypadku chorób zwyrod­nieniowych, jak reumatoidalne zapalenie stawów, leki te są bardzo skuteczne w leczeniu objawów. Lekarstwa należące do każdej z tych grup mają swoje zalety. Niestety, jak każde lekarstwo, posiadają też ujemne strony, które każdy pacjent powinien znać, zanim zdecydu­je się na stosowanie ich do leczenia występujących u niego obja­wów. Leki przeciwzapalne, jak ich nazwa wskazuje, likwidują stany zapalne w stawach i tkankach bez względu na to, co stanowi źródło takiego stanu. Obok właściwości przeciwzapalnych leki te mają też działanie przeciwbólowe. U pacjentów, którzy zażywają je przez dłuższy okres, może wytworzyć się tolerancja. Niektórzy też uskar­żają się na problemy żołądkowo-jelitowe. Różnorodnych środków przeciwzapalnych nie brakuje na rynku, tak więc ci, którzy zmusze­ni są z nich korzystać, będą mogli dobrać takie, które powodują naj­mniej działań niepożądanych. Twój lekarz na pewno pomoże ci w doborze najskuteczniejszego i najbezpieczniejszego lekarstwa.

Oprócz leków przeciwzapalnych pacjenci z przewlekłym bólem często zażywają leki zmniejszające napięcie mięśni i środki uspo­kajające, które należą do tej samej kategorii lekarstw. Stosowane przez krótki okres, mogą być bardzo skuteczne w relaksacji mię­śni. Pomagają one również pacjentom cierpiącym na stany lękowe i zaburzenia snu. I znów, kiedy brane są nazbyt długo, mogą spowo­dować wystąpienie działań niepożądanych. Jakkolwiek bardzo sku­teczne, środki zmniejszające napięcie mięśni nie powinny zastępo­wać technik relaksacyjnych. Nie uczą one bowiem pacjenta, co zrobić, aby nie doprowadzać do stanu napięcia mięśni. Możliwe jest również powstanie tolerancji, tak że konieczne będzie zażywa­nie coraz to większej dawki w celu uzyskania terapeutycznego efektu. Co więcej, u niektórych osób na skutek długotrwałego sto­sowania leków z tej grupy może się wytworzyć uzależnienie. Próba gwałtownego wycofania leku może spowodować poważne problemy emocjonalne. Zanim więc zdecydujesz się je stosować, ponownie zalecałbym, aby ich zalety i wady związane z długotrwałym zażywa­niem omówić z lekarzem.

Poprzednio wspomnieliśmy już o lekach przeciwko depresji w od­niesieniu do ich neurochemicznego działania. W porównaniu ze środ­kami uspokajającymi wykazują one chyba mniej działań niepożąda­nych. Uzależnienie od nich jest bardzo rzadkim zjawiskiem, chociaż raptowne odstawienie może spowodować nasilony nawrót objawów. Największa ich wada to przykre, aczkolwiek krótkotrwałe skutki nie­pożądane, jak suchość w ustach, drżenie, zaburzenia widzenia, za­wroty głowy oraz dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Dla wielu ludzi skutki te są zbyt nieprzyjemne, aby kontynuować terapię. Trój- cykliczne leki przeciwdepresyjne brane w niskich dawkach, mogą być pomocne w unormowaniu snu, a także wpływają na zmniejsze­nie bólu. Ich działania niepożądane są przy tym niewielkie. Są one skuteczne w zwalczaniu bólu, ponieważ depresja jest naturalną re­akcją na przewlekły ból. Występujący w układzie nerwowym neurotransmiter serotonina wydaje się odgrywać rolę w obu tych schorze­niach, jak również w procesie regulacji snu. Często też te trzy zaburzenia występują obok siebie. I dlatego środki przeciwdepresyj­ne, które zwiększają ilość serotoniny, mogą zdecydowanie zmniej­szyć każdą z tych dolegliwości. Należy tutaj wspomnieć o innych jeszcze dotychczas nie wymienionych działaniach niepożądanych le­ków przeciwdepresyjnych. U prawie wszystkich zażywających je wy­stępuje łagodna forma osłabienia pobudliwości, co jednak jest bez­pośrednio związane ze zdolnością tych leków do inicjowania snu. Ten efekt uboczny zwykle przestaje być dokuczliwy po pierwszych paru tygodniach zażywania. Nowsze leki przeciwdepresyjne, do których zalicza się także Prozak, wykazują dużo mniej takich negatywnych właściwości, co czyni je stosunkowo bezpiecznymi, nawet jeśli brane są przez długi okres czasu. Należy jednak pamiętać, że poprawa na­stroju następuje zwykle dopiero po tygodniu albo dwóch od momen­tu rozpoczęcia kuracji. Ich działanie przeciwbólowe jest znacznie szybsze i daje się zauważyć już po paru dniach stosowania.

Pragnąc racjonalnie wyeliminować stosowanie lekarstw, musisz przestrzegać, aby proces ten był przeprowadzony według opisanych w tym rozdziale zasad. Ponadto pamiętaj, że eliminacji lekarstw musi towarzyszyć uczenie się innych metod kontroli bólu, mogących z powodzeniem przejąć rolę leków. Zawsze jednak, zanim zdecydu­jesz się na jakiekolwiek zmiany, czy to w wielkości dawki, czy też sposobie zażywania, zasięgnij porady swojego lekarza. Warto jed­nak podjąć takie kroki, pomoże ci to bowiem zwiększyć poczucie kontroli nad bólem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.