Podstawowe techniki relaksacyjne

Teraz, kiedy już wiesz, że stan relaksacji może ci pomóc, warto zobaczyć, co możesz zrobić, aby go uzyskać. Znanych jest wiele róż­nych metod służących do osiągnięcia stanu głębokiej relaksacji. Trudno jednak powiedzieć, która jest najlepsza, ludzie bowiem sto­sując poszczególne techniki, osiągają różne wyniki. Poniżej przed­stawię cztery techniki, które wydają się szczególnie użyteczne dla osób cierpiących na przewlekły ból. Najbardziej podstawową jest głębokie oddychanie, zwane również oddychaniem przeponowym (przepona jest cienkim, elastycznym mięśniem oddzielającym ja­mę brzuszną od klatki piersiowej). Technika ta – prosta do opano­wania – jest niezmiernie ważna, ponieważ stanowi warunek ko­nieczny do uzyskania pożądanych wyników w innych, bardziej wyrafinowanych metodach relaksacji. Druga metoda znana jest po­wszechnie jako technika Jakobsona, on bowiem pierwszy ją opraco­wał. Dr Jakobson odkrył, że można uzyskać zdecydowane obniże­nie napięcia mięśni, jeśli najpierw się je napnie, a następnie rozluźni. Technika ta nazywana jest również progresywną relaksacją mięśni. Sprowadza się ona po prostu do napięcia danej grupy mię­śni przez około 10 sekund, a następnie szybkiego ich rozluźnienia. Przez następne 15-20 sekund pacjent obserwuje reakcje mięśni spowodowane tym ćwiczeniem, zanim napnie kolejną grupę mię­śni. Za pomocą tej metody szybko możesz nauczyć się rozpoznawać poziom napięcia mięśniowego i różnicę pomiędzy napiętymi i roz­luźnionymi mięśniami. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że ich szczęki lub pięści zaciśnięte były przez cały dzień, i dopiero wie­czorem napięciowe bóle głowy i ból w ramionach przypomną im o tym. Jeśli jesteś nieświadomy wzrastającego napięcia mięśni, może to łatwo doprowadzić do ich zmęczenia, obniżonej cyrkulacji krwi, skurczów i sztywności. Jak też wiadomo, chroniczny stan na­pięcia zwiększa ból. Ponadto sztywne mięśnie łatwiej ulegają uszkodzeniu. Trzecia technika to tak zwany trening autogenny. Ter­min ten w wolnym tłumaczeniu z łaciny oznacza: samopowstający. Ta technika polega na wytwarzaniu w ciele odczucia ciepła i cięż­kości. Jest ona bardzo pomocna dla pacjentów z przewlekłym bó­lem z paru powodów. Po pierwsze, odwrotnie niż w progresywnej relaksacji mięśni, w tej technice nie występuje żadna aktywność fizyczna. Tak więc jest ona szczególnie zalecana dla tych osób, u których poziom bólu jest wysoki. Przy silnym bólu korzystniejsza jest pasywna relaksacja niż aktywna, polegająca na napinaniu mięśni. Po drugie, frazy, jakich osoba ćwicząca używa w treningu autogennym, powodują lepsze krążenie, a przez to zwiększony do­pływ krwi do mięśni kończyn. Kiedy napinasz mięśnie w reakcji na ból albo w oczekiwaniu na niego, to po krótkim czasie następuje częściowe zahamowanie krążenia. Trening autogenny odwraca ten proces poprzez wytworzenie odczucia ciepła w kończynach, co jest związane z usprawnionym krążeniem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.