Odżywianie i problemy z prawidłową wagą ciała

Zajęcie się sprawą odżywiania z okazji omawiania kwestii prze­wlekłego bólu jest ważne z paru powodów. Po pierwsze, ludzie bar­dzo często mają trudności z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała. Jednym z częstszych skutków ubocznych przewlekłego bólu jest przybieranie na wadze. Dlatego też program kontroli bólu nie może pominąć prawidłowych nawyków odżywiania, które podobnie jak re­laksacja i ćwiczenia fizyczne są istotne w utrzymaniu zdrowia i pra­widłowej wagi. W końcu, przedstawiany przeze mnie tutaj program zajmuje się leczeniem całej osoby, a nie tylko jej bólu. Po drugie, niektóre nawyki odżywiania mogą wpływać na ból bezpośrednio.

Nie wszystko, co nowe, jest skuteczne

Po trzecie, dużo jest obecnie nieporozumień na temat różnego rodzaju żywnościowych terapii przewlekłego bólu. Nasza współcze­sna kultura w obsesyjny prawie sposób podchodzi do zagadnienia diet, prawidłowej wagi ciała i spożywanego pokarmu. Jedzenie dla coraz większej liczby ludzi staje się czymś więcej niż jedynie do­starczaniem ciału substancji odżywczych koniecznych do podtrzy­mywania żywotnych funkcji organizmu. Łatwość zdobycia żywności połączona z obsesyjnym wręcz zainteresowaniem nawykami zdrowe­go jedzenia przyczyniła się do ogromnego wzrostu popularności róż­nego rodzaju odżywek, środków odchudzających i zabiegów pozwa­lających zrzucić nadmierne kilogramy. Jest to dziedzina przemysłu przynosząca nielicznym wysokie korzyści finansowe, a przeważają­cej większości rozczarowania i finansowe straty. Dodatkowo wzrasta w społeczeństwie rozczarowanie tradycyjną medycyną, zwłaszcza w dziedzinie leczenia przewlekłych chorób. Coraz częściej chorują­cy na przewlekłe choroby decydują się na odwiedzanie specjalistów praktykujących poza nurtem klasycznej medycyny. Ci, którzy mają problemy z nadwagą, próbują takich ?naturalnych” metod, jak spo­żywanie dużych dawek witamin, długotrwałe głodówki lub przepłu­kiwanie systemu trawiennego, aby wymienić tylko parę. Jeśli nawet język używany do reklamowania takich metod wydaje się naukowy, to zazwyczaj dowodami ich skuteczności są wypowiedzi zadowolo­nych byłych pacjentów, a nie wyniki rzetelnie prowadzonych nauko­wych badań.

Proces odżywiania jest bardziej skomplikowany, niż wielu pro­pagatorów tych nowinek sądzi. Na przykład, jedne składniki poży­wienia są przyswajane przez ciało jedynie, kiedy występuje na nie zapotrzebowanie, drugie z kolei są przyswajane tylko wtedy, kiedy inne związki zawarte są w tym samym pokarmie.

Badania naukowe nie wykazały dotąd jednoznacznie, że takie metody, jak łykanie potężnych dawek witamin i minerałów, korzy­stanie z wyciągów, których bazą są zwierzęce hormony lub zioła, al­bo też eliminowanie pewnych substancji z diety, jak drożdży, przy­nosi wyraźną poprawę stanu zdrowia pacjentów z przewlekłym bólem. Tak więc brak jest danych, aby polecać pacjentom stosowa­nie tych metod. Większość nie jest może nawet szkodliwa, niektóre mogą jednak rzeczywiście wyrządzić szkodę. Pacjent, na przykład, może otrzymywać niewystarczającą ilość koniecznych substancji czy wręcz kalorii, choć wydaje na kurację dużo pieniędzy. Wszystkie te metody mają też to do siebie, że pochłaniają czas i uwagę pacjen­ta, które powinny być raczej poświęcone na program zajmujący się wszystkimi aspektami życia i uwzględniający złożoną naturę prze­wlekłego bólu.

Krytyka tych nowych ?mód” nie wyklucza oczywiście możliwo­ści, że za jakiś czas pojawią się terapie w dziedzinie żywienia, posia­dające rzeczywistą przydatność w kontroli przewlekłego bólu. Nale­ży więc mieć oczy otwarte i rozglądać się. Teraz jednak, nie czeka­jąc na ich pojawienie się, dobrze by było, żebyś zaczął przestrzegać zasad już dzisiaj mogących poprawić ogólny stan twojego zdrowia i pomóc ci lepiej kontrolować ból.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.