Codzienny zapis bólu

Jednym z ważnych sposobów uzyskania kontroli nad przewle­kłym bólem jest notowanie zmian w jego natężeniu, co pozwala przekonać się, jak różne czynniki, takie jak stopień aktywności, sta­ny emocjonalne, napięcie i zażywanie środków przeciwbólowych, wpływają na jego wzrost lub spadek. Zapis taki musi być dokonywa­ny wiele razy w ciągu dnia, gdyż tylko wtedy będziesz mógł zoba­czyć, jaki jest wpływ twoich działań na natężenie bólu. Pozwoli ci to zidentyfikować czynniki bólotwórcze, jak również odkryć występu­jące pomiędzy nimi zależności.

Zobaczmy, jak powinno to wyglądać.

Proces identyfikowania przyczyn podobny jest do czynności me­chanika samochodowego naprawiającego twój pojazd. Zanim zabie­rze się on do naprawy, musi zbadać i umiejscowić przyczynę awarii. Będzie on wsłuchiwał się w pracę silnika i starał się zauważyć wszystko, co odbiega od normy. To samo trzeba zrobić, kiedy mamy do czynienia z bólem, a zwłaszcza z przewlekłym, który może mieć bardzo wiele przyczyn.

Zanim więc zastosujesz strategie walki z bólem, musisz w syste­matyczny sposób zbadać system bólu, wszystko to, co doprowadziło do wystąpienia w nim zaburzeń. Dokonujesz tego przez dokładny zapis rodzaju i czasu wykonywanych przez ciebie czynności, twoich stanów emocjonalnych, poziomu odczuwanego bólu oraz ilości zaży­tych środków przeciwbólowych.

Zapisów tych dokonasz, używając poniższej tabeli, którą powi­nieneś skopiować w wystarczającej ilości egzemplarzy.

Zapisu takiego dokonuj co godzinę, od momentu wstania rano z łóżka do czasu, kiedy udasz się wieczorem na spoczynek. Powinie­neś robić to skrupulatnie przynajmniej przez tydzień, chociaż dwa tygodnie pozwolą ci na dokładniejsze zidentyfikowanie zależności pomiędzy czynnikami przyczyniającymi się do nasilenia bólu. Aby ułatwić sobie pracę, możesz używać specjalnych kodów zamiast za każdym razem opisywać sytuacje w detalach.

Jakkolwiek robienie zapisu co godzinę pozwala na dokładniej­sze zbadanie zmian w natężeniu bólu, możesz, jeśli naprawdę było­by to dla ciebie zbyt uciążliwe, użyć wersji uproszczonej. Będziesz robił zapis jedynie wtedy, kiedy zauważysz jakieś zmiany w pozio­mie bólu. Jeśli na przykład ból nie zmienia się przez cztery godziny, dokonasz tylko jednego zapisu w ciągu tego czasu, niezależnie od tego, gdzie jesteś i jakie wykonujesz czynności.

Może się oczywiście zdarzyć, że w danym momencie będziesz się czuł znudzony, zmęczony i przygnębiony. Wszystkie te odczucia po­winieneś wtedy zapisać w tej samej rubryce. Poziom odczuwanego bólu będziesz oceniał przy użyciu 10-stopniowej skali bólu, omawia­nej poprzednio. Na dole tabeli zostawione jest puste miejsce na do­datkowe uwagi dotyczące wydarzeń minionego dnia, które pomogą ci lepiej zrozumieć występujące zależności.

Być może to zadanie wydaje ci się trochę bez sensu. Do tej pory bo­wiem starałeś się unikać myślenia o bólu, a teraz masz na niego zwra­cać uwagę, i to co godzinę. Możesz się nawet obawiać, że nasili to twój ból do takiego stopnia, że nie będziesz umiał sobie z nim poradzić.

Prawdą jest, że pacjenci początkowo zwracają dużo większą uwagę na swoje dolegliwości, muszą przecież dokonywać cogodzin­nego ich zapisu. U niektórych może to nawet spowodować nieznacz­ny wzrost bólu. Prawie u wszystkich występuje też początkowy od­ruch, aby tę całą działalność szybko zakończyć. Spójrz na to jednak trochę inaczej. Pomimo że usilnie starałeś się o bólu nie myśleć i ignorować go, kiedy się pojawił, to chyba nie bardzo ci się to uda­wało. Po drugie, to co robisz, tak jak właściwa diagnoza uszkodzenia w samochodzie, jest konieczne, abyś mógł dokładniej określić natu­rę swojego problemu. Tylko wtedy bowiem będziesz wiedział, jaki jest najskuteczniejszy sposób pozbycia się go.

Długotrwała korzyść, jaką jest lepsze zrozumienie swojej przy­padłości, na pewno uczyni tę krótkotrwałą niewygodę związaną z obserwacją bólu łatwiejszą do zaakceptowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.