Ustalanie celów

Bardzo często pacjenci w miarę postępującego bólu stają się roz­targnieni, zdezorientowani i wykazują trudności z koncentracją na wykonywanym zadaniu. Jak temu zaradzić. Teraz natomiast zobaczmy, co leży u źródła tych problemów. Czę­ściowo jest to rezultat niespełnionych oczekiwań, ponieważ ból utrudnia funkcjonowanie i dezorganizuje aktywność zmierzającą do określonego celu. Ustawiczna dolegliwość stanowi dużą prze­szkodę w osiągnięciu tego, co sobie zaplanowałeś. Realizacja zamie­rzeń i angażowanie się w działania, które oceniamy jako ważne, na­dają naszemu życiu wartość i znaczenie. Nie można się więc dziwić, że ustawiczne zmaganie się z bólem pozostawia niewiele energii na celowe, przynoszące satysfakcję funkcjonowanie.

Prowadzenie codziennego zapisu wykonywanych czynności i ob­serwacja ich związku z poziomem bólu jest pierwszą rzeczą pomaga­jącą w koncentracji i wykonywaniu celowej działalności. Działal­ność taka stwarza ci możliwość wprowadzenia jakiejś organizacji w twoje zakłócone przez ból codzienne życie.

Innym sposobem pozwalającym ci na stopniowe przywrócenie twojemu życiu porządku i wykorzystanie czasu na coś pożytecznego jest ustanowienie celów.

Większość ludzi, nie tylko tych cierpiących z powodu przewlekłe­go bólu, zastanawiając się nad optymalnym wykorzystaniem czasu, nieodmiennie zadaje sobie pytanie: ?Jak mogę dokonać więcej w krótszym czasie?”. Jeśli jesteś jedną z takich osób, na pewno roz­ważasz, czy mógłbyś jeszcze zmieścić naukę i praktykowanie opisy­wanych tutaj metod w twoim i tak już napiętym planie dnia. Musisz przecież pracować, co na pewno z powodu dolegliwości i problemów z koncentracją nie jest łatwe. Poza tym poświęcasz wiele godzin na wizyty u specjalistów, uczestniczenie w programach rehabilitacji i, często, na walkę z bezduszną biurokracją. Wszystko to zabiera ci ty­le czasu, że kiedy chcesz wykroić parę minut tylko dla siebie, pra­wie czujesz się winny. Kiedy indziej bywa, że masz za dużo wolnego czasu, nie potrafisz się jednak zmobilizować, aby robić coś, co na­prawdę lubisz.

Jak to się dzieje, że choć dla wszystkich doba ma 24 godziny, nie­którzy czują się, jakby nie mieli czasu w ogóle, podczas gdy inni po­trafią wywiązać się z obowiązków i ciągle jeszcze mieć czas na przy­jemności?

Planowanie odgrywa tutaj niezmiernie ważną rolę. Ludzie, któ­rzy potrafią efektywnie gospodarować czasem, tak planują swoje życie, że większość czasu i energii poświęcają na zadania, które są naprawdę ważne. Czynności mniej istotne schodzą na drugi plan. Zdają sobie oni sprawę z tego, iż jakość ich życia będzie wyższa, je­śli wykonają parę rzeczy dobrze, niż jeśli będą próbować robić wszystko, ale połowicznie. Co może być jednak ważniejsze dla cier­piących na przewlekły ból niż zmniejszenie tego bólu? Dlatego większość czasu i energii powinieneś poświęcić właśnie na to, co cię do tego celu zbliża. Czyli na przedstawiony tutaj program.

Hierarchia ważności spraw w naszym życiu zmienia się z upły­wem czasu i zależnie od okoliczności. Na pewno, zanim twoje dole­gliwości rozwinęły się w przewlekły ból, twoje plany na przyszłość wyglądały inaczej i co innego było ważne. Teraz jednak okoliczności są odmienne. Powinieneś to zrozumieć i zaakceptować, w przeciw­nym wypadku możesz koncentrować swoją uwagę na czymś, co tak naprawdę nie jest dla ciebie teraz ważne. Na czymś, co należy do przeszłości. Jeśli uprawiałeś wspinaczkę wysokogórską i marzeniem twoim było wejść na Mount Everest, a teraz masz trudności z wej­ściem na schody, to wiesz, o czym mówię.

Jeśli ciągle jeszcze nie jesteś przekonany i uważasz, że wszyst­kie twoje działania są równie ważne i dlatego nie możesz z niczego zrezygnować, pamiętaj o tak zwanej zasadzie 80/20, znanej z ekono­mii. Otóż okazuje się, że 80% tego, co robimy, daje jedynie 20% re­zultatów. I odwrotnie, 20% naszej działalności przynosi aż 80% re­zultatów. Wiadomo, i na pewno o tym się już przekonałeś, że jedynie około 20% gazety jest warte przeczytania, i niewiele stracisz, jeśli pominiesz całą resztę. Podobnie 80% prac domowych może czekać prawie bez końca, podczas kiedy 20%, jeśli nie zostanie wykonane od razu, uczyni twój dom miejscem niemożliwym do zamieszkania. Ta zasada daje się znakomicie zastosować do wielu dziedzin życia, a szczególnie do działalności, której celem jest kontrola bólu. Wielu pacjentów przekonało się, że istnieją metody mogące przynieść chwilową ulgę od bólu. Dlatego poświęcają im większość swojego czasu i energii, chociaż nie rozwiązuje to ich problemu na dłuższą metę. Twoim celem jest jednak uzyskanie maksymalnych rezulta­tów, czyli trwałej kontroli nad bólem. Możesz to osiągnąć, jeśli sku­pisz się na tym, co naprawdę jest ważne, mianowicie na wielo­wymiarowym programie walki z bólem, zajmującym się wszystkimi jego aspektami.

Jest już chyba jasne, że jednym z najważniejszych kroków zmie­rzających do uporządkowania życia i efektywnego gospodarowania czasem jest ustanawianie celów. Posiadanie celu, do którego bę­dziesz zmierzał, ułatwi ci wykonywanie programu, którego jesteś te­raz częścią, z prawdziwą motywacją i zaangażowaniem. Może to być trudne, jeśli jesteś osobą działającą spontanicznie, a nie według ustalonego z góry planu. Najważniejszą rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę, jest wyznaczenie sobie osiągalnych celów. Zwłaszcza teraz, kiedy musiałeś już z tylu rzeczy zrezygnować ze względu na ból, nie możesz sobie pozwolić na dodatkowe rozczarowania i obniże­nie poczucia własnej wartości. Wiele jest metod pomagających zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia ustanowionych celów. Najważniejsze to pamiętać, że liczy się nawet najmniejszy sukces. Drobne osiągnięcie, pozornie nieistotne, jest początkiem czegoś większego, a zdobyte zaufanie we własne możliwości pozwoli ci na sięgnięcie po coś, co jeszcze niedawno wydawało się nie do zdobycia.

Pomyśl teraz o trzech rzeczach, które chciałbyś osiągnąć, stosu­jąc wielowymiarowy program kontroli bólu. Powinny to być cele krótkoterminowe, które będziesz w stanie zrealizować w ciągu dwóch albo najdalej trzech miesięcy. Podejmując decyzję, powinie­neś uwzględnić przedstawione poniżej kryteria ustalania celów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.