Wprowadzenie do wielowymiarowego programu kontroli bólu

W dalszych rozdziałach będziesz uczył się strategii i sposobu ich zastosowania do kontroli przewlekłego bólu. Informa­cje w nich zawarte zostały przedstawione tak, aby umożliwić ci oce­nę twojej szczególnej sytuacji i zachęcić cię do zastanowienia się, jak ból oddziałuje na ciebie jako osobę, a nie jak poszczególne czę­ści ciała i systemy cierpią z jego powodu. Wszystkie przedstawione metody opierają się na zrozumieniu informacji i teoretycznych zało­żeń zamieszczonych w pierwszej części książki. Spójrzmy raz jesz­cze na rysunek 3. w poprzednim rozdziale. Aby skutecznie radzić so­bie z bólem i mieć nad nim kontrolę, wszystkie czynniki mające wpływ na system bólowy powinny być potraktowane za pomocą spe­cyficznych strategii. Jest rzeczą szalenie ważną, abyś zidentyfiko­wał, a następnie zmodyfikował wszystko bez wyjątku, co przyczynia się do utrzymywania bólu. Jeśli tego nie dokonasz, to w najlepszym razie sukces twój będzie połowiczny, w najgorszym stracisz czas i nadal będziesz cierpieć tak jak przedtem. Większość ludzi próbu­jących pozbyć się przewlekłego bólu traktuje go jako wyizolowany i odrębny przejaw, nie związany z resztą ich życia. Skuteczną walkę z bólem prowadzić możesz tylko, jeśli będziesz patrzył na swój pro­blem w sposób całościowy, uwzględniający złożoną zależność wszystkich czynników oraz twoich fizycznych i emocjonalnych reak­cji. Są na przykład pacjenci, którzy stosują wyłącznie metody relak­sacyjne. Na pewno przyniesie to poprawę. Będzie to jednak popra­wa dużo mniejsza niż ta, jaką uzyskaliby, gdyby zajęli się także swoim zaburzonym snem, brakiem fizycznej kondycji, negatywnym myśleniem i innymi wydarzeniami w ich życiu, w równym stopniu przyczyniającymi się do bólu.

Wniosek więc jest taki, że jeśli chcesz wygrać walkę z przewle­kłym bólem, to wszystko, co wywołuje odczuwanie tego bólu, musi być wzięte pod uwagę. Co to znaczy jednak wygrać walkę z bólem? Czy oznacza to całkowite wyeliminowanie bólu z twojego życia? Je­śli cierpisz na przewlekły ból albo znasz kogoś, kto tak cierpi, to wiesz zapewne, jak trudno jest tę dolegliwość kontrolować, a jesz­cze trudniej – pozbyć się jej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.