Zmiany w myśleniu o bólu

Ludzie nie reagują na ból w jednakowy sposób. Wielu pacjen­tów z przewlekłym bólem radzi sobie z nim całkiem dobrze. Pomimo stałej jego obecności nie zakłóca on w wielkim stopniu ich życia, a z czasem staje się stopniowo coraz mniej dokuczliwy. Pacjenci ci wytworzyli w sobie pozytywną postawę, która pozwala im cieszyć się życiem pomimo przeciwności losu. Są jednak tacy ludzie, którzy reagują na ból w bardzo negatywny sposób. Oni też stają się naj­częstszymi ofiarami zespołu przewlekłego bólu, który jeśli nie jest kontrolowany, może zaburzyć wszystkie aspekty ich codziennego ży­cia. Większość z nas znajduje się pomiędzy tymi krańcowo odmien­nymi postawami.

Osoba, której życie uzależnione jest od bólu, musi zmienić spo­sób, w jaki o nim myśli. Jak za chwilę zobaczymy, poddanie myśle­nia skrupulatnej analizie pozwala zidentyfikować w nim te elemen­ty, które czynią je negatywnym. Następnie w procesie przebudowy poznawczej negatywne i pesymistyczne myśli mogą być zastąpione pozytywnymi, umożliwiającymi skuteczną kontrolę nad przewle­kłym bólem i własnym losem. Jednym z najskuteczniejszych narzę­dzi do zmiany sposobu myślenia jest kontrolowanie swojej we­wnętrznej mowy, czyli tego, co do siebie mówisz.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.