Kto staje się inwalidą?

Różnica w podejściu do choroby pomiędzy tymi dwoma pacjen­tami nie oznacza, że pierwszy ignoruje powagę sytuacji. On po pro­stu nie pozwala, aby choroba całkowicie sterowała jego życiem i sta­ła na drodze do realizacji planów życiowych. Z chwilą gdy poczynił odpowiednie kroki w celu uniknięcia pogorszenia stanu zdrowia, je­go życie przebiega normalnie, bez nadmiernego koncentrowania się na chorobie. Co więcej, nie dopuścił on do tego, aby jego rodzina i znajomi zostali uwikłani w jego problemy zdrowotne. Bez wątpie­nia w przyszłości jego sytuacja będzie znacznie korzystniejsza niż drugiego pacjenta.

Ponadto zachowanie jego jest przykładem zyskującej na popu­larności idei stawiającej za cel leczenia rehabilitację, czyli przywró­cenie optymalnego funkcjonowania, a nie zlikwidowanie bólu za wszelką cenę. Przedstawiany tutaj program, wychodząc z poznaw- czo-behawioralnej teorii, umożliwia pacjentowi uzyskanie optymal­nego, fizycznego i emocjonalnego, funkcjonowania pomimo jego przewlekłej dolegliwości. W wyniku poprawy ogólnej sprawności psychofizycznej ból często ustępuje, chociaż jego usunięcie nie by­ło nadrzędnym celem zastosowanej terapii.

Wyniki wielu badań dotyczących rehabilitacji wykazują, że u pa­cjentów, którym udało się zmniejszyć liczbę zachowań charaktery­stycznych dla osób niesprawnych, obniżył się też znacznie poziom odczuwanego bólu.

Sukces tych pacjentów świadczy o tym, że stopień inwalidztwa nie zależy wyłącznie od poziomu bólu lub od stopnia zaburzeń funk­cjonowania spowodowanych chorobą lub wypadkiem, ale także od zachowania pacjenta w okresie powrotu do zdrowia.

Właściwe wydaje się określenie niesprawności jako wypadko­wej problemów zdrowotnych, postaw psychicznych i stylu życia. Za­leżność tę można przedstawić graficznie:

Inwalidztwo = problemy zdrowotne + postawy psychiczne + styl życia

U osób trwale cierpiących, tak jak u wszystkich innych dotknię­tych przewlekłą chorobą, postawy i styl życia są tymi zmiennymi, które decydują, czy poddadzą się oni chorobie i zwątpieniu, czy też będą żyć pełnią życia pomimo bólu i ograniczeń w funkcjonowaniu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.